Moladh nan Eileanan

Lyrics Traditional

Melody Allan MacDonald

 

Togaibh fonn is sinn aig cilidh,

Seinnibh duan an rain seo;

Molaidh sinn a-nis gach ite,

Dhfhg sinn thighinn don bhaile seo.

 

Dhfhg mi-fhin an t-eilean osal,

Far am faigh thu smhchair s sth;

Chan eil ite ann air thalamh,

S fherr na eilean uain Thirdh.

 

Molaidh mise an t-Eilean Muileach,

Le a bheanntan rd cur sgil;

Eilean nach mr mo thlachd dha,

S Tobar Mhoire aig bun an t-sil.

 

S e n t-Eilean Ileach s fhiach a mholadh,

Eilean grianach fallain ridh;

S ann a chrochnaichainn mo lithean,

Am bothan beag aig taobh an t-slibh.

 

Cit am faic thu it cho maiseach,

Beanntan mr am measg a che;

Eilean Sgitheanach mo dhthchais,

Chuirinn filt ort seinn dhuit cel.

 

Seinnidh mi mu eilean Ledhais,

Eilean fraoich tha s an taobh tuath;

Sternabhagh, am baile bidheach,

Far an cluinn thu rain luaidh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In praise of the Islands

Lyrics Traditional

Melody Allan MacDonald

 

Raise a tune when at a Ceilidh

Sing this song

We will now praise each place

We left in order to come to this town

 

I myself left the low island

Where you will get peace and quiet

There is nowhere else on earth

Better than the green isle of Tiree

 

I will praise the Isle of Mull

With its high hills casting shadow

Isle of Iona, great is my love for it

And Tobermory at the edge of the ocean

 

The Isle of Islay is worth praising

A sunny, healthy flat island

That is where Ill end my days

In a little hut beside the hill

 

Where will you see a place so lovely

High hills among the mist

The Isle of Skye my heritage

I would welcome you singing music to you.

 

Ill sing about the Isle of Lewis

The isle of heather in the north

Stornoway the lovely town

Where you will here waulking songs