Don Stiùbhard air dha bhith fàgail a “Fusilier”

Lyrics Angus MacPhail    

Melody Kenneth Thomson

 

Mo shoraidh leis an àrmunn,

Tha ‘n diugh a’ dol gar fàgail;

Mo dhùrachd, guidheam slàn leis,

Gach taobh gu bràth a ghabhas e.

 

Bho Chanàil a’Chrìonain,

A dh’ionnsaich Inn na “Teapot”,

Bha iomadh san tìr sin,

A bhiodh a’strì ri d’leannanachd.

 

Gur iomadh caileag bhòidheach

‘S a’ Chorpaich, ‘s anns an Òban,

Bha dèidheil air bhith còmhla riut,

‘S do phòg air bhlas na meala leò’.

 

Bha thu flathail, fialaidh,

Gach dòigh ‘san deanadh d’iarraidh;

Sìobhalta nad bhriathran,

‘S cha chualas nàmh ri casaid thu.

 

Bha thu uasal, sìobhalta,

‘S cha robh do chridhe spìocach;

Bu mhaith thoirt seachadpinntthu,

Gu leigheas chinn ‘s na madainnean.

 

Gu bàtaichean an iar-dheas

A dh’fhalbh thu bhuainn am bliadhna,

A chum ‘s gum biodh turiaghladh

‘S a’cumail rian air Sasannaich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To the Steward on leaving the “Fusilier”

Lyrics Angus MacPhail    

Melody Kenneth Thomson

 

My farewell to the hero

Who is going to leave us today

My wish that he will be healthy

Wherever he may go

 

From the Crinan Canal

Towards the Teapot Inn

Many a girl in that land

Would be fighting for your love!

 

Many a beautiful girl

In Corpach, and in Oban

Was keen to be with you

Your kiss had the taste of honey for them

 

You were heroic and generous

In anything you were asked to do

Courteous in your speech

And an enemy was never heard to accuse you

 

You were noble and courteous

Your heart was not mean-spirited

You were good at serving a pint

To heal a sore head in the mornings.

 

To the boats of the South West

You went away from us this year

So that you can be ruling

And keeping the English in order!