Gheibhinn cadal math

Lyrics Angus MacKechnie

Melody Norma McDougall

 

 

Gheibhinn cadal math le m ghaol,

Is laighinn smhail dlth ri taobh;

O gheibhinn cadal math le m ghaol,

Ged bhiodh an t-aodach gann oirnn.

 

Gum faighinn cadal math le m luaidh,

Ged bhiodh an sneachd ga chur mun chruaich;

Gum paisginn thu rim thaic mar uan,

Is chumainn bhuait gach aimhleas.

 

Do bhroilleach geal mar chanach lin,

Do ghruaidhean fallain, dreach nan rs;

Do mhala chaol mar ite n ein,

Gur biadh is cel do chainnt leam.

 

Gun drinn mi aomadh riut gl g,

Nuair bha mi aotrom, faoin, gun gh;

Tha do chion-falaich nis gam len,

Gur h-i do phg a mheall mi.

 

Mo chion air cruinneag a chil bhin,

Gur i mo roghainn, i thar chich;

Gur eagal leam nach bi mi sln,

Mur faigh mi ghridh air laimh thu.

 

Bidh cuid an geall air earras s maoin,

Le crodh is aighean s fearann saor;

Gum fghnadh dhomhs am bothan fraoich,

Ach thusa ghaoil bhith ann leam.

 

Gur ann am Muile nam beann fuar,

Tha chruinneag a thug dhom mo shnuadh;

Gur e do ghaol dhfhg faoin mo shuain,

S gur truagh nach robh mi thall leat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id get a good sleep

Lyrics Angus MacKechnie

Melody Norma McDougall

 

 

Id get a good sleep with my love

And Id lie quietly close by her side

Oh Id get a good sleep with my love

Though our clothes would be scarce on us.

 

Id get a good sleep with my darling

Though the snow would be falling on the peat stack

Id wrap you up in my arms like a lamb

And keep every harm from you

 

Your white bosom is like the bog cotton

Your healthy cheeks have the hue of the rose

Your slender brow is like a birds feather

Your speech is food and drink to me

 

I was seduced by you when very young

When I was silly, foolish and without guile

Your secret love is wounding me now

It was your kiss that deceived me

 

My desire is for the fair haired girl

She is my choice, she above all others

I am afraid that I wont be alive

If I dont get you in my hand, darling

 

Some are excessively fond of wealth and riches

With cattle and calves, and free land

The heather bothy would do for me

As long as you, my dear, with in it with me

 

It is in Mull of the cool bens

That the girl who took my healthy colour from me

It is your love that has made my sleep lonely

And how sad it is that I am not there with you