Eilean Muile far an d thug mi suain

Ceitidh Smith

 

O gur mi tha brnach,

O tha mi fo ghruaim;

On dfhg min it

san dfhuair mi mrach g,

Eilean Muile far an dthug mi suain.

 

Dhfhg mi na cluaintean,

Is fuaim a chuain nam chluais;

Thall sa bhlr le claimheamh geurlann,

S misneach mhr mar bhagainn

anns a ghleann.

 

O seinnidh mi mun dealbh seo,

Na beanntan gorm fo che;

Shealg mi na fidh s na coilich dhubh,

An drast a dhon Muile s e mo rn.

 

O cit bheil na gillean,

Is g-bhean mo chridh?

Chan eil Muile mar a chuimhneam ann,

Ag atharrachadh le chaoraich

feadh nam beann.

 

Ach s cinnteach nar linn oirnn,

Eirigh sinn le srl nan drn;

Bidh clann na Gidheil ann

a sheo gu brth,

Mo ghaol air Eilean Muile

nam beann rd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Isle of Mull where I got peace

 

 

O I am sorrowful

O I am under gloom

Since I left the place where I grew up

The Isle of Mull where I was peaceful

 

 

 

I left the meadows

And the sound of the sea in my ears

Over to the battle with the sharp swords

And the great courage like we had

in the glen

 

 

O I will sing about that image

The blue mountains under the mist

I hunted deer and the black cock

Now protecting Mull is my desire

 

O where are the young men

And the young wife, my love

Mull is not how I remembered it there

Changed by sheep amongst the hill

 

 

But surely in our lifetime

We will rise up with

our banners in our fists

The children of the Gaels

will be here forever

My love to the Isle of Mull of the high mountains